Veris

Celkový funkční popis

Veris je komplexní transakční provozní systém pro univerzální pojišťovnu.

Všechny údaje, vložené do systému (např. smlouvy, číselníky, sazebníky), nebo vytvořené systémem (např. splátky, provizní předpisy atd.), jsou archivovány v databázových souborech. Všechna potřebná data jsou uložena se svojí historií.

Vlastní systém je implementován na serveru IBM i (dříve AS/400), který je vyhlášen svou spolehlivostí, robustností a bezpečností. Je tvořen programy, generovanými prostřednictvím vývojového nástroje LANSA. Všechny programy, které jsou používány pro rutinní úlohy hromadného zpracování dat je možno provozovat v dávkovém režimu (v nočních hodinách) a tím nezdržovat normální interaktivní provoz v (denních hodinách). Jedná se zejména o generování splátek, složenek či jiných avíz, provizních předpisů, předpisů zajištění, tvorbu statistik, podkladů pro hodnocení výkonu obchodní sítě, účetní závěrku apod.

Informační systém pracuje z hlediska průkaznosti účetnictví čistě. Ke každému sumárnímu údaji přenesenému do účetnictví (v určitém účetním období) je možno v systému doložit rozklad této sumy na jednotlivé detaily. Účetní uzávěrky se zpracovávají měsíčně. Lze i odděleně účtovat např. životní a neživotní pojištění, aniž musíme programovou skladbu systému měnit.

Moduly jsou mezi sebou provázány a při práci s jedním modulem je možno téměř vždy přejít k modulu jinému. (Příklad: pracuji-li se splátkami, mohu přejít např. do smlouvy, k níž splátka patří, nebo do provizí z této splátky odvozených, či do zajištění apod.).

1. Modul pro práci s číselníky a sazebníky

S malým zjednodušením pod číselníky rozumíme např. číselník povolených kombinací smlouva, předmět pojištění, povolené riziko a návazné sazebníky popisující, pojistné sazby, provizní sazby, způsob zajištění, způsob účtování apod.

Všechny číselníky a sazebníky jsou zadávány se svoji historií, t. j. mají bud‘ platnost od a platnost do anebo jiným způsobem označeny platné záznamy. Obdobně při změně sazeb se zadají nové sazby a od kdy platí, čímž se ukončí platnost starých sazeb.

2. Adresní a klientský modul

Kdykoli se pracuje s údaji fyzických či právnických osob (pojistník, pojištěný, oprávněná osoba apod.), nebo s adresami (osob, míst pojištění apod.) jsou invokovány funkce adresního modulu. Systém je napojen na státní číselníky RUIAN, které stát pravidelně aktualizuje (změny názvů ulic, přiřazení objektu a dodací pošty – PSČ apod.). K ID-adresy RUIAN jsou přiřazeny souřadnice místa a index rizika povodně. (Lze využít i pro efektivní zajištění – povodňové nebo jinak rizikové zóny).

Údaje uložené o jednotlivých objektech adresního modulu a jejich povinném či volitelném zadání si určuje zákazník (jsou pak takto vždy při zadávání nového objektu požadována). Každý objekt má své interní číslo (pořadové číslo uvnitř příslušné tabulky). Systém společnosti nesmí být textovým editorem, musí splňovat kriteria informačního systému.

3. Modul pro práci s pojistnou smlouvou

4. Modul pro práci se splátkami

5. Provizní modul a obchodní síť

Výpočet provizních předpisů i čistých provizí se děje v souladu s provizním řádem.

6. Modul pro zajištění

Modul Zajištění umožňuje do systému vložit a správně nastavit parametry pro každou zajistnou smlouvu. Současně s pro každou zajistnou smlouvu nastavuje seznam pojistných nebezpečí s příslušnými parametry pro zajištění.

7. Modul likvidací

8. Modul produkce

Modul umožňuje vyhodnocovat práci jednotlivých PZ, obchodních týmů (agentur), HS i celé společnosti z hlediska jejich nové i staré produkce.

9. Modul pojistné matematiky

Modul umožňuje realizaci kontroly a získávání zpětné vazby při prověřování správnosti nejrůznějších sazebníků, používaných v jednotlivých pojistných produktech a v celé pojišťovně. U životního pojištění je také využíván pro výpočty např. odbytného, vytváření dodatků při redukci apod.

10. Modul pro přenos do účetnictví

Řeší přenosy dat do odděleného účetního systému. Informační systém pracuje účetně čistě s jednotkami v účetním členění podnik, pobočka, obchodní místo, pojistný produkt, předmět pojištění, účetní druh (splátka, provize, zajištění, atd.) a v některých případech ještě podrobněji. Do účetnictví jsou převáděny součty podle účetní osnovy platné pro účetní období. Ke každé položce přenesené do účetnictví by bylo možno zobrazit detaily, z nichž se součet skládá.

11. Modul pro export a import dat

V průběhu historie byla vyvinuta řada funkcí a export a import dat o smlouvách mezi pojišťovnami a makléřskými skupinami. Systém umožnuje import dat z různých formátů (csv, xls, xml) a také online přenos dat založený na principech webových služeb. Samozřejmostí je zajištění povinné i volitelné komunikace údajů povinného ručení s ČKP, s asistenčními službami, státním registrem adres apod. Export dat do datového skladu – manažerského informačního systému.

12. DMS, modul KUP

Součástí IS je i modul na ukládání a práci s naskenovanými nebo vygenerovanými dokumenty nebo fotografiemi, případně i jinými objekty (např. zvukovými nebo i video záznamy). Tyto objekty se ukládají do databáze do speciálního uložiště a jsou automaticky indexovány k příslušným objektům IS (smlouva, zákazník, škodní událost, obchodník, apod.).

13. GSM modul

Tento modul rozšiřuje funkčnost IS o řadu doplňujících funkcí využívajících komunikaci přes GSM síť a SMS zprávy, např. rozesílání informací obchodníkům, klientům, zvýšení bezpečnosti proti pojistným podvodům při antidatování pojistné smlouvy, různé formy připojištění, apod.

14. modul Robot

Tento modul rozšiřuje funkčnost IS o spouštění dávek v daném čase za daných podmínek a parametrů se zasíláním výsledků zpracování (log). Umožňuje paralelismus.

Rozšiřitelnost systému

Množství různých pojistných produktů není nijak omezeno. Pracnost zavedení nového produktu je závislá na dodržení jednotné struktury pojistných produktů. Pokud je jednotná struktura dodržována, pak zavedení nového produktu je velmi snadné a rychlé.

Práce se systémem mimo ústředí

Informační systém pracuje shodně, je-li uživatel v centru nebo na pobočce. K systému je možno přistupovat též přes internet (web browser). Každému pracovníkovi jsou velmi podrobně stanovena jeho přístupová práva k jednotlivým částem systému a dle nich s jednotlivými částmi systému smí nebo nesmí pracovat (rozlišeno podrobněji na práva čtení, vytváření a změny záznamů). Přihlásí-li se tedy určitý pracovník do systému, má stejná práva bez ohledu na to, ze kterého počítače (v centru nebo na některém jiném obchodním místě) se přihlásil.

Bezpečnost aplikace, zálohování, archivace

Velmi vysoká bezpečnost aplikace jak proti neoprávněnému průniku zvenčí, tak proti neautorizovanému přístupu k datům vlastními pracovníky je považována za naprosto zásadní podmínku. Proto pro přístup k databázím používán princip „adoptovaných autorit“. Jeho podstatou je, že příslušný pracovník může s vlastní databází pracovat pouze prostřednictvím programů, k nimž má autoritu. Přímý přístup (např. přes ODBC nebo JDBC) je implicitně zakázán. Díky tomu je možno zajistit, že např. běžný pracovník jedné pobočky nemá žádnou možnost neoprávněně nahlížet do dat pobočky jiné, a to přesto, že jsou reálně uložena v téže databázi.

V případě připojení k internetu, nebo využívání internetových linek pro vzdálený přístup jsou jednak zabezpečována přenášená data (kryptovací algoritmy, SSL), jednak zabezpečeno vlastní připojení serveru. Podstatnou výhodou je i již zmíněná bezkonkurenční bezpečnost doporučovaného serveru IBM i (dříve AS/400) a přímá podpora použité technologie LANSA pro tvorbu vícevrstvých aplikací (databázový server – aplikační server – webserver – firewall). Díky možnosti LPAR – vytvoření logických partitions na serveru tak tyto vrstvy mohou běžet na různých virtuálních serverech využívajících odlišné operační systémy (např. Linux pro firewall) propojených virtuální sítí přímo v iSeries serveru. Tato konsolidace (jediný server virtuálně rozdělený na několik částí) má řadu podstatných výhod – zejména snadnou správu, zálohování a archivaci, mimo jiné též nezanedbatelnou úsporu licenčních poplatků za serverový software ve srovnání s oddělenými servery. Výhodou pro zálohování a archivaci je nejen to, že všechny virtuální servery lze zálohovat jediným napájecím zdrojem a archivovat na společné médium, ale též snížení nákladů na archivační zařízení (páskové nebo optické knihovny) bez nákladů na speciální software pro archivaci.

VERIS je provozován s následujícími typy uživatelských interface: